INFO & KONTAKT / Vedtægter

Modtag nyhedsbrev

Så kan du altid følge med i alle de spændende event vi har på Paradisco.
 
 

Formål og vedtægter

Vedtaget på ordinær generalforsamling 23. april 2013

 

§ 1

Foreningens navn er Paradisco. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.
 

§ 2

Foreningens formål er at skabe rum, rammer og muligheder for samvær, udveksling af synspunkter, formidling af alternative budskaber, uddannelse og kreativ udfoldelse, således at den enkelte kan finde deres egne ressourcer og sit eget udtryk - til glæde for een selv og sine medmennesker.
 
Formålet søges primært opfyldt ved at Paradisco er et spirituelt danse- og mødested, der:
 • Spiller inspirerende og opløftende dansemusik
 • Afholder alternative foredrag, seminarer og kurser
 • Præsenterer alternativ behandling og spirituel tænkning
 • Drives af frivillige medarbejdere
 

§ 3

Som medlem af foreningen betragtes de, som aktivt støtter foreningens formål og virke, og som af bestyrelsen er anerkendt som faste medarbejdere.
 
Medlemskab af foreningen forudsætter således, at man deltager i afviklingen af foreningens frivillige arbejde, under retningslinier, der fastsættes af foreningens bestyrelse.
 
Bestyrelsen kan med bagrund i en konkret, begrundet vurdering afgøre, at en given person ikke (længere) kan være medlem af foreningen (eksklusion).
 
Et ekskluderet medlem har ret til at få prøvet bestyrelsens beslutning om eksklusion på førstkommende ordinære generalforsamling, dog under respekt for vedtægternes §6. 
 

§ 4

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Formand plus et bestyrelsesmedlem tegner i fællesskab foreningen.
 
Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren. De enkelte medlemmer af foreningen eller af bestyrelsen hæfter ikke for foreningen. Foreningens overskud/ formue må alene anvendes til fremme af foreningens formål.
 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. En ordinær generalforsamling afholdes én gang hvert kalenderår inden udgangen af april måned.
 
Bestyrelsen fastsætter datoen for generalforsamlingen og indkalder med mindst 4 ugers varsel via mail.
 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder evt. vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og kun disse forslag kan gøres til genstand for bindende afstemning på generalforsamlingen.
 
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med min. følgende punkter:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget til orientering
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af intern revisor
 • Eventuelt

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis 2/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.
 
Anmodningen skal angive det eller de forslag, der ønskes behandlet, og forslagene skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest fire uger efter at anmodning herom er fremsat med mindst to og højest fire ugers varsel ved brev til medlemmerne.
 

§ 7

Stemmeret ved generalforsamlingen har de af foreningens medlemmer, der har været medarbejdere i minimum 3 måneder.
 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Alle anliggender afgøres ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer. 
 
Personer, der er ekskluderet fra foreningen i henhold til vedtægternes §3 har ikke stemmeret ved den generalforsamling hvor en sådan eksklusion eventuelt prøves, men har alene adgang til og taleret under det punkt, hvor eksklusionen behandles.
 

§ 8

Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Der kan vælges op til 4 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 

§ 9

Foreningens regnskaber afleveres til revision senest med udgangen af januar.
 
Revisionen udføres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 
Regnskabsførelse og revision af bevillinger til særlige aktiviteter udføres i overensstemmelse med de retningslinier, der måtte være fastsat for de pågældende bevillinger.
 

§ 10

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger går ind herfor.
 
Ved foreningens opløsning tilfalder en evt. formue en tilsvarende social eller kulturel organisation efter seneste generalforsamlings beslutning.